قوزك بند دورانى

فراهم آوردن فشار و گرماى تسكين دهنده

هم اکنون بخرید

تثبيت كننده زانو

تثبت كننده هاى دوگانه براى حمايت ميانى و جانبى

هم اکنون بخرید

شكم بند جراحى و حمايت كننده شكم

داراى بندهاى قابل تنظيم براى ارتفاع و دور شكم

هم اکنون بخرید

محصولات فوتورو

فوتورو (Futuro) طيف وسيع و موثرى از محصولات مراقبتى و حمايتى را ارائه مى دهد كه براى تكميل خط دوم درمان توسعه يافته است. با سطوح مراقبتى خفيف، متوسط، متوسط-ثابت كننده، قوى و قوى-ثابت كننده، محصول مناسبى را براى هر مشكل پيش بينى مى كند، چه براى فعاليتهاى روزانه و چه در حين فعاليتهايى كه باعث تحريك درد مى شود. كاتالوگ جامع فوتورو شما را قادر مى سازد تا متناسب با نياز بيمار و خط اول درمان، محصولات را به ديگران پيشنهاد نماييد. اين محصولات كه توسط پزشكان، درمانگران و مهندسين متخصص طراحى شده اند، محافظت سه گانه اى را از طريق گرما، فشار و حس عمقى به وجود مى آورند. محصولات فوتورو توسط پزشكان، متخصصين بالينى، داروسازان و بيمارستان ها معرقى و توصيه مى شود و درمان و راحتى خاصى را براى هر كسى كه از آنها استفاده مى نمايد، بدون توجه به محدوده فعاليتشان فراهم مى كند. در فوتورو، ما دائما در حال نوآورى هستيم تا محصولات بهترى را با توجه به بازخورد پزشك-بيمار توليد كنيم و اين توان را داريم تا انتخاب هاى برترى را براى رسيدن به حداكثر تحرك عرضه نماييم.